top of page

HIỂU VỀ SONG NGỮ

"One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way." - Frank Smith -

Một ngôn ngữ đặt bạn vào một hành lang của cuộc sống. Hai ngôn ngữ mở ra mọi cánh cửa trên con đường ấy."

1/12

Liên hệ

Gửi lời nhắn đến Dạy Trẻ Song Ngữ

bottom of page