top of page

HIỂU VỀ SONG NGỮ

"One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way." - Frank Smith -

Một ngôn ngữ đặt bạn vào một hành lang của cuộc sống. Hai ngôn ngữ mở ra mọi cánh cửa trên con đường ấy."

Liên hệ

Gửi lời nhắn đến Dạy Trẻ Song Ngữ

bottom of page