top of page

CỘT MỐC NGÔN NGỮ

DTSN. Cột mốc ngôn ngữ (1500 × 540 px) (2).png

You can’t make your child speak a language. However, you can set the stage so they will want to speak it.” - The Bilingual Edge

Bạn không thể bắt con phải nói được một ngôn ngữ. Nhưng bạn có thể tạo tiền đề để con muốn nói ngôn ngữ ấy.

Đó chính là phương châm của mình khi dạy con tiếng Việt và tiếng Anh ở giai đoạn 0 - 6 tuổi.

1
2

Liên hệ

Gửi lời nhắn đến Dạy trẻ song ngữ

bottom of page